SM 2010 Säännöt

Voit ladata kilpailun säännöt Word-dokumenttina tästä.
Kilpailun nimi
Kilpailun nimi on Vetouistelun Suomen Mestaruuskilpailu 2010 (jäljempänä SM-kilpailu).
Suomen Uistelutoimikunta
Suomen Uistelutoimikunnasta (jäljempänä SUT) pätee, mitä on säädetty SUT:n säännöissä.
Kilpailun järjestäjät
Kilpailun järjestäjät ovat SUT ja vastuullisena järjestäjänä TEHI-Cup toimikunta.
Mestaruudet
SM-kilpailu koostuu kahdesta peräkkäisinä päivinä kilpailtavasta osakilpailusta. SM-kilpailussa ratkaistaan sekä venekuntakohtainen että joukkuekohtainen vetouistelun Suomen mestaruus.
Osallistumisoikeus
SM-kilpailu on kutsukilpailu. Kilpailuun kutsutaan SUT:n vuosikokouksessaan päättämä määrä venekuntia ja edellisen vuoden Suomen mestarivenekunta. SM-kilpailuun karsitaan vetouistelun alueellisista karsintakilpailusarjoista (jäljempänä Cup). SUT ja Cupit päättävät vuosittain eri Cupeista SM-kilpailuun kutsuttavien venekuntien määrät. Edellisen vuoden mestarivenekunta ei ole pois edustamansa Cupin paikkakiintiöstä.

Kahdesta tai useammasta Cupista SM-kilpailuun selvinnyt venekunta edustaa sitä Cupia, joka on ensiksi päättynyt. Mikäli venekunta on estynyt osallistumaan SM-kilpailuun, venekunnan edustama Cup voi ilmoittaa SM-kilpailuun varasijalta karsiutuneen venekunnan. Cupeilla on varapaikkoja yhtä monta kuin niillä on varsinaisia edustuspaikkoja.
SM-kilpailuun kutsutun venekunnan kipparin on oltava sama kuin Cupissa. SUT:n hallitus voi hyväksyä varakipparin varsinaisen kipparin ollessa hallituksen hyväksymästä syystä estynyt osallistumaan SM-kilpailuun.

SM-Joukkuekilpailuun kutsutaan voittajajoukkue jokaisesta Cupista. Joukkueen muodostaa enintään kolme venekuntaa. Joukkue voi, mutta sen ei tarvitse, muodostua henkilökohtaiseen kilpailuun kutsutuista venekunnista. Mikäli joukkue on estynyt osallistumasta SM-kilpailuun, joukkueen edustama Cup voi ilmoittaa SM-kilpailuun seuraavaksi sijoittuneen joukkueen.

Osanottomaksu
SM-kilpailun osanottomaksun sekä venekuntakohtaisen kilpailun että joukkuekilpailun osalta määrittelee vuosittain SUT.
Venekunnan/joukkueen osanottomaksun maksamisesta vastaa se Cup, jota kyseinen venekunta/joukkue SM-kilpailussa edustaa. Osanottomaksu on maksettava viimeistään kolmekymentä (30) päivää ennen SM-kilpailun alkamista.
Ilmoittautuminen
Jokaisen venekunnan on ilmoittauduttava kilpailukeskuksessa SM-kilpailun vastuullisen järjestäjän osoittamassa paikassa molempina kilpailupäivinä aikaisintaan kolme tuntia ja viimeistään tuntia ennen päivän kilpailun alkamista.
Kilpailuaika
Kilpailuaika on lauantaina 10.7.2010 klo 10.00-19.00 ja sunnuntaina 11.7.2010 kl 09.00-16.00. Kummankin kilpailupäivän alussa ja lopussa on puolen tunnin siirtymäaika. Kalastusvälineitä, ml. vieheet, houkuttimet, plaanarit ja syvääjät, ei saa laskea veteen ennen kilpailuajan alkamista. Kilpailun virallinen aika ilmoitetaan kipparikokouksessa.
Kipparikokous
Kipparikokous, johon jokaisen venekunnan kipparin on osallistuttava, alkaa molempina kilpailupäivinä tuntia ennen kilpailun alkamista. Kipparikokous järjestetään kilpailukeskuksessa.
10§ Tuomarineuvosto
Tuomarineuvostoon kuuluu SUT:n nimeämä puheenjohtaja, kaksi vastuullisen järjestäjän nimeämää edustajaa sekä yksi näiden ensimmäisen kilpailupäivän kipparikokouksessa arvalla valitsema kilpailijoiden edustaja (kippari).
11§ Kilpailukortti
Jokaiselle venekunnalle jaetaan ilmoittautuessa kilpailukortti molempina kilpailupäivinä ja kilpailutunnus ensimmäisenä kilpailupäivänä. Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti ennen punnitusajan päättymistä. Kilpailukortin palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsintätoimet ja venekunnan sulkemisen SM-kilpailusta. Kilpailukortin palauttamisen laiminlyöneen venekunnan kippari on korvausvelvollinen aiheettomista etsitätoimista kertyneistä kuluista.
12§ Kilpailualue
Jokaiselle venekunnalle jaetaan ilmoittautuessa kilpailukartta. Kilpailukarttaan tulee olla riittävällä tarkkuudella merkitty kilpailualue, punnituspaikka ja rantautumispaikat. Kilpailuaikana venekunta ei saa poistua kilpailualueelta, rantautua muualle kuin merkityille rantautumispaikoille tai kohdata toista kilpailuvenettä ilman järjestäjän asettaman valvojan lupaa muutoin kuin hätätapauksissa. Kilpailusuorituksen päätyttyä venekunnan on palattava suoraan punnitusalueelle kipparikokouksessa annettujen määräysten mukaisesti.
13§ Pyyntitavat
Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Viehe tulee laskea pyyntiin, sitä ei saa heittää. Kalastus ajelehtivasta tai kiinnitetystä/ankkuroidusta veneestä on kielletty. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään kymmenen vapaa tai siimaa. Siimaa kohti saa pyynnissä olla enintään kaksi (2) koukullista viehettä. Mikäli takilan vaijeriin tai kuulaan on suoraan kiinnitetty koukullinen viehe, lasketaan tämä takila yhdeksi siimaksi. Todistettu siima- / viehemääräysten rikkominen johtaa SM-kilpailusta sulkemiseen. Elävän syötin käyttö on kielletty, täkyraksin käyttö on sallittu.
14§ Kilpailukalat, alamitat sekä kertoimet
Lohikalat 52 cm kerroin 5 (taimen, järvilohi)
Kuha 45 cm kerroin 3
Ahven 25 cm kerroin 1
Hauki 60 cm kerroin 1

Alle lakisääteisen tai kalastusalueen asettaman alamitan olevan kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa koko suorituksen hylkäämisen. Lakisääteiset/kalastusalueen asettamat alamitat ovat lohikalat 50 cm ja kuha 40 cm, muille kaloille ei lakisääteisiä alamittoja.

15§ Mittaus
Kalat mitataan leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Kalat, jotka alittavat edellä mainitut mitat, hylätään. Kalastusasetuksen 19 §:n määräämää alamittaa pienemmän kalan tuominen punnitukseen ja kalan pituuden väkivaltainen muuttaminen on kielletty. Punnitusalueella on mahdollisuus mitata kalat ennen virallista mittausta ja punnitusta.
16§ Punnitus
Kilpailijat saapuvat punnitukseen järjestämän osoittamalle alueelle. Rantautuminen kilpailukeskuksessa ennen punnitusalueelle saapumista on kielletty. Järjestäjällä on oikeus estää kilpailijan saapuminen punnitusalueelle muuta kuin ilmoitettua reittiä pitkin. Kalat punnitaan pyöreinä. Kilpailija hyväksyy punnitustuloksen kuittaamalla nimikirjoituksellaan ja ottamalla vastaan punnitustuloksella täytetyn kilpailukorttinsa.

Kaikki kalat jäävät punnituksen jälkeen järjestäjän haltuun ja käyttöön.

Kalojen kelvollisuuden punnitukseen niin lajin, mittojen kuin tuoreudenkin osalta ratkaisee järjestäjän asettama kokenut punnitushenkilöstö, joka tarvittaessa käyttää apunaan tuomarineuvostoa.

17§ Kilpailun voittaminen
SM-kilpailun ja samalla vetouistelun Suomen mestaruuden voittaa se venekunta, jonka kahden osakilpailupäivän yhteenlaskettu kertoimin painotettu kalojen paino on suurin. Mikäli kahdella tai useammalla venekunnalla on sama tulos, sijoituksen ratkaisee parempi osakilpailuissa saavutettu tulos. Mikäli paremmuutta ei näin saada selville, sijoituksen määrää arpa.

Joukkuekilpailun tulokset määritetään samoin perustein kuin venekuntakohtaisessa kilpailussa.

18§ Palkinnot
Kilpailijoiden palkitsemisesta vastaa SM-kilpailun vastuullinen järjestäjä.

SM-kilpailun kolmelle parhaalle venekunnalle luovutetaan pokaali. SM-mitaleita jaetaan venekunnan miehistölle korkeintaan kolme kpl/mitalisija/venekunta. Ensimmäisenä päivänä palkitaan kunniapalkinnoin suurin hauki, kuha ja lohikala.

Joukkuekilpailun kolmelle parhaalle joukkueelle luovutetaan pokaali (1 kpl/joukkue). SM-mitaleita jaetaan voittajajoukkueen venekunnille korkeintaan kolme kpl/venekunta.

Edellä määrätyn lisäksi, SM-kilpailujärjestäjä voi palkita kilpailijoita ylimääräisillä palkinnoilla haluamallaan tavalla.

19§ Vastuu
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä kilpailijalla tulee olla todiste valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta. Jokaisen kipparin on huolehdittava kilpailuveneensä varustamisesta veneliikennelain ja asetusten määräämin varustein sekä meriliikennelain mukaisesti. Tuomarineuvostolla on oikeus kieltää puutteellisesti varustetun kilpailuveneen osallistumisen kilpailuun. Jokaisen kilpailijan tulee tuntea nämä säännöt. Kilpailun vastuullinen järjestäjä huolehtii pelastus- ja ensiapupalveluista.
20§ Valvonta
Valvontaa suorittavat sekä erilliset valvontaveneet että punnituksen valvojat. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien ohjeita ja määräyksiä.
21§ Päihtyneenä esiintyminen
Kunkin venekunnan kippari on SM-kilpailusta pois sulkemisen uhalla vastuussa siitä, ettei hän itse tai hänen venekuntaansa kuuluva kilpailija kilpaile päihtyneenä eikä esiinny päihtyneenä kilpailukeskuksessa.
22§ Protestit
Punnitusta koskevat protestit on jätettävä kirjallisena tuomarineuvostolle viidentoista minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. SM-kilpailun tuloksia koskevat protestit tulee jättää kirjallisena tuomarineuvostolle viidentoista minuutin kuluessa tulosten julkaisemisesta. Hyväksytyn protestin jälkeen alkaa uusi protestiaika. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa. Protestimaksu on viisikymmentä (50) euroa, joka palautetaan, mikäli protesti hyväksytään.
23§ Sanktiot
Näitä sääntöjä rikkoneen venekunnan kyseisen osakilpailun kilpailusuoritus voidaan hylätä. Mikäli tapaus katsotaan törkeäksi, venekunta voidaan sulkea kokonaan pois SM-kilpailusta. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto kuultuaan ensin asianosaisia.
24§ Taltioinnit
SUT ja SM-kilpailun vastuullinen järjestäjä saavat käyttää kilpailussa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.
25§ Muutokset ja lisämääräykset
SM-kilpailun säännöt voivat poiketa näistä runkosäännöistä vain, jos SM-kilpailujärjestäjän jättämässä kilpailuhakemuksessa on ollut siitä maininta ja SUT on sääntömuutoksen vuosikokouksessaan hyväksynyt. Muutoksista ja tarvittavista lisämääräyksistä on ilmoitettava kipparikokouksessa.


(c) Copyright 2010 by TEHI-CUP toimikunta. All Rights Reserved.